OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dowody ubezpieczenia dla poszczególnych grup ubezpieczenia:1. Pracownik:

 • Legitymacja ubezpieczeniowa - jako samodzielny dokument uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej do końca miesiąca, w którym pracodawca potwierdził jej ważność; w ciągu kolejnego miesiąca zachowane jest prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135)

 • Druk RMUA lub inny dokument potwierdzający fakt przekazania składek na ubezpieczenie, przy czym wystarczającym dowodem ubezpieczenia jest dolny odcinek RMUA, zawierający imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, jej PESEL, okres rozliczeniowy za jaki zapłacono składkę, kod oddziału NFZ oraz pieczęć adresową płatnika wraz z podpisem pracodawcy lub osoby upoważnionej. Dolny odcinek druku RMUA można odciąć od reszty i okazywać jako dowód ubezpieczenia, chroniąc w ten sposób pozostałe dane przed ujawnieniem
 • 2. Emeryt-rencista:

 • Ważna legitymacja emeryta - rencisty z określoną datą ważności lub wpisem bezterminowo

 • Ostatni odcinek wypłaty świadczenia
 • 3. Osoba bezrobotna, która nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu:

 • Otrzymująca zasiłek - druk RMUA lub legitymacja ubezpieczeniowa

 • Bez prawa do zasiłku - legitymacja ubezpieczeniowa
 • 4. Osoba prowadząca działalność gospodarczą

 • Dowód opłacenia ostatniej składki np. wyciąg bankowy potwierdzający przelew składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • 5. Rolnik

 • Dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne, a w przypadku rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej - dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • 6. Osoba pełniąca służbę wojskową

 • Książeczka wojskowa
 • 7. Członek rodziny osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego:

 • Legitymacja ubezpieczeniowa rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką

 • Dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę ubezpieczoną oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny (druk ZCZA lub ZCNA)

 • Legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny z określoną datą ważności lub wpisem bezterminowo lub z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty
 • 8. Pozostałe uprawnione osoby:

 • Osoba otrzymująca świadczenia pielęgnacyjne

 • Osoba otrzymująca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 • Uchod¼cy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej

 • Osoba bezdomna wychodząca z bezdomności

 • Kombatanci i osoby represjonowane nie pobierające emerytury lub renty

 • Decyzja o przyznanych świadczeniach zawierająca informację o pobieraniu składki na ubezpieczenie zdrowotne od przyznanego świadczenia
 • 9. Osoba ubezpieczona dobrowolnie

 • Umowa zawarta z NFZ z aktualnym dowodem opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, a dla członków rodziny osoby ubezpieczonej dobrowolnie dodatkowo druk ZCZA
 • 10. Osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.04.210.2135)

 • Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

 • Osoba otrzymująca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • 11. Osoba, której składki na ubezpieczenie są finansowane z budżetu państwa (dotyczy np. dzieci, uczniów przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, w domach pomocy społecznej, dzieci i uczniów, za które składki odprowadza szkoła lub ośrodek pomocy społecznej, studentów, uczestników studiów doktoranckich)

 • Zaświadczenie płatnika składek
 • 12. Osoba otrzymująca zasiłek chorobowy lub rehabilitacyjny

 • decyzja o przyznanym zasiłku lub odcinek od wypłaconego świadczenia

 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz członków ich rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów •