REJESTRACJA MAILOWA


REJESTRACJA ON-LINE ODBYWA SIĘ CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. ZGŁOSZENIE MAILOWE PROSIMY WYSYŁAĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 48H PRZED PLANOWANĄ WIZYTĄ.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy drogą elektroniczną Państwa rejestrację. Bez potwierdzenia rejestracja jest nieaktualna. Zgłoszenia są sprawdzane codziennie (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni tj. 8:00 - 18:00).
Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z godzinami pracy poszczególnych lekarzy oraz bieżącymi komunikatami w zakładce Aktualności

NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ WIZYT DOMOWYCH E-MAILEM.
Wizyty muszą być uzgodnione telefonicznie lub osobiście z lekarzem.

UWAGA! Rejestracja elektroniczna obowiazuje z wyprzedzeniem do 7 dni.

 Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt) a Rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji w celu otrzymania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przychodnię Lekarza Rodzinnego z siedzibą w Murowanej Goślinie przy ul. Krętej 58.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
  1. administratorem moich danych osobowych jest Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Murowanej Goślinie z siedzimą przy ul. Krętej 58, którą reprezentuje Maria Czaińska - kierownik Przychodni. Kontakt z Administatorem 61 812 29 31
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przychodni Lekarza Rodzinnego w Murowanej Goślinie możliwy jest pod adresem email drezmo.odo@gmail.com
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisu na wizytę w Przychodni Lekarza Rodzinnego z sidzibą w Murowanej Goślinie przy ul. Krętej 58
  4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy prawa oraz podmioty odpowiadające za techniczne utrzymanie serwisu rejestracji
  5. dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż okres przewidziany przepisami prawa
  6. osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do zaprzestania ich przetwarzania lub prawo do przeniesienia danych
  7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości skorzystania z narzędzia elektronicznej rejestracji
  9. administrator nie będzie przekazywał danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym
  10. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu